Voorwaarden

Algemene voorwaarden

1: Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder :  
1.1 Verkoper: de producent, importeur, distributeur, groothandelaar of detailhandelaar in nieuwe & gebruikte onderdelen, die een verkoopovereenkomst inzake onderdelen met een Koper sluit;  
1.2 Koper: de Koper, die een koopovereenkomst inzake nieuwe & gebruikte onderdelen met Verkoper sluit;  
1.3 De contractgoederen: de nieuwe & gebruikte onderdelen , die door de Verkoper aan Koper worden verkocht respectievelijk al dan niet gratis ter beschikking gesteld;  
1.4 Werkdagen: alle dagen van de week behalve zaterdagen, zondagen en wettelijk erkende feestdagen;  
 
2: Toepassing van deze voorwaarden
2.1. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op iedere verkoopovereenkomst (hierna: “overeenkomst”) tussen Verkoper en Koper.  
2.2. Deze voorwaarden zijn van toepassing bij eenvoudige verwijzing in offertes en/of orderbevestigingen. De voorwaarden zijn tevens van toepassing, indien Verkoper bij een eerdere gelegenheid op een voor Koper bestemd schriftelijk stuk verwezen heeft naar deze voorwaarden.
Deze voorwaarden zijn ook van toepassing wanneer zij op een voorgaande overeenkomst tussen Verkoper en Koper van toepassing zijn geweest, tenzij Verkoper uitdrukkelijk afstand heeft gedaan van toepasselijkheid.  
2.3. Deze voorwaarden stellen eventuele voorwaarden van Koper terzijde, ook indien Kopers voorwaarden Verkoper bereiken, nadat Koper die van Verkoper heeft ontvangen.  
 
3: Offertes, aanbiedingen
3.1. Offertes en aanbiedingen  van Verkoper zijn vrijblijvend.  
3.2. In het geval van een vaste offerte zal deze van kracht zijn gedurende een zodanige periode als door Verkoper vermeld; bij gebreke van vermelding vervalt zij na verloop van 2 weken.  
3.3. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.  
3.4. Verkoper kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.  
3.5. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.  
3.6. Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer) gegeven of gedaan. Verkoper garandeert echter niet dat alle aanbiedingen op producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst  
 
4: Overeenkomst
4.1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres.  
4.2 Verkoper is gerechtigd bestellingen of opdrachten te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling of opdracht niet wordt geaccepteerd, deelt Verkoper dit mee zo spoedig mogelijk na ontvangst van de bestelling.  
 
 
 
5: Ontbinding van de overeenkomst  
5.1. Indien uw bestelling nog niet is verzonden, kunt u binnen zeven dagen uw order annuleren. (geldt alleen voor onderdelen die op voorraad zijn)  Het aankoopbedrag(incl. evt. verzendkosten) zal in vorm van een waardecoupon worden vergoed
5.2. Herroepingsrecht: de Koper is gerechtigd om de bestelling (of een deel daarvan) binnen 7 werkdagen na levering te retourneren zonder opgaaf van redenen. Voorwaarde is wel, dat de originele factuur wordt meegezonden, dat het artikel niet beschadigd is en dat het nog in de originele verpakking zit, een eventuele verzegeling mag dus niet verbroken zijn. De consument dient vooraf de retourzending te melden. Dit kan per e-mail. Niet aangemelde zendingen worden niet vergoed. Na acceptatie van de klacht ontvangt de Koper het aankoopbedrag (excl. gemaakte verzendkosten) uiterlijk binnen 30 dagen terug in vorm van een waardecoupon. Bij retourzending zijn de verzendkosten voor rekening van Koper.  
5.3. Verkoper behoudt zich het recht om een gedeelte van het bedrag terug te betalen(waardecoupon) of de retourzending geheel te weigeren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of na ontvangst door de consument zijn beschadigd.  
 
6: Prijzen en kortingen
6.1. De door Verkoper gehanteerde prijzen en kortingen zijn de prijzen en kortingen, die vermeld zijn in de prijscourant van kracht op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst resp. zoals anders overeengekomen op die dag.  
6.2. De door Verkoper gehanteerde prijzen zijn “ af Verkoper”. Verzendkosten, aanbiedingen, kortingen, etc. worden altijd over de bedragen inclusief BTW berekend
6.3. Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op de website van Verkoper onder voorbehoud van prijswijzigingen en typfouten. Verkoper heeft het recht om de consument,voor levering of acceptatie, te informeren over prijsfouten.  
6.4 Verkoper deelt de prijsverhoging zo spoedig mogelijk aan Koper mede. De partij in wier nadeel de prijs wordt veranderd, heeft het recht de order te annuleren, mits dit schriftelijk geschiedt binnen 8 dagen na kennisgeving van de prijswijziging.  
 
7: Betaling
7.1. Behalve in het geval dat contante betaling, levering van electronische overboeking is bedongen zal het factuurbedrag van de onderdelen binnen 14 werkdagen na factuurdatum van Verkoper of op diens aangegeven bankrekening moeten zijn geschied.  
7.2. Indien Koper niet aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, heeft Verkoper -onverminderd het in artikel 18 (Gerechtelijke en andere kosten) bepaalde en onverminderd het recht op schadevergoeding op basis van de wet - recht op een vergoeding van rente en administratiekosten. Deze vergoeding zal worden berekend over het na de in a. bedoelde betalingstermijn onbetaald gebleven bedrag en over de periode, waarmee de in a. bedoelde betalingstermijn wordt overschreden.  
7.3. Verkoper mag betalingen van Koper eerst gebruiken ter voldoening van nog niet voldane betalingsverplichtingen van eerdere datum jegens Verkoper of jegens elke met Verkoper verbonden onderneming.  
7.4. Eventuele tegenvorderingen van Koper op Verkoper of enige met Koper verbonden onderneming, uit welken hoofde ook, mogen niet met vorderingen van Verkoper worden verrekend.  
7.5  Bij onverschuldigdheid van een deelpost van het factuurbedrag moet Koper het verschuldigde gedeelte van het factuurbedrag met inachtneming van de overige bepalingen van dit artikel betalen.  
7.6. Verkoper mag orders, die in gedeelten worden uitgevoerd, per deellevering factureren.  
7.7. Indien Koper zich niet aan enige bepalingen van deze voorwaarden houdt, worden
daarmee alle vorderingen van Verkoper op Koper, uit welken hoofde ook ontstaan, direct opeisbaar zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist.  
 
8: Levering
8.1. Levering geschiedt “af Verkoper” , tenzij anders is overeengekomen.  
8.2. Indien is overeengekomen levering per transporteur gelden de volgende bepalingen:  
8.2.1: Het risico van de contractgoederen gaat over op het moment dat de contractgoederen zijn geleverd aan Koper.  
8.2.2: De levering van de contractgoederen aan Koper geschiedt aan het door Koper aangegeven afleveradres naar het uitsluitende oordeel van de bestuurder ervan kan komen. Indien Koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de Koper nadat Verkoper hem heeft verwittigd. De Koper zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.  
8.2.3: De Koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze in de winkel van Verkoper ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.  
8.3. Levering geschiedt op voor Verkoper normale werktijden.  
8.4  Opgegeven levertijden van Verkoper zijn indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de indicatieve levertermijn zal Verkoper de Koper dat via e-mail melden. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan 30 dagen overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de Koper Verkoper schriftelijk in gebreke te stellen. De Koper is gerechtigd om bij overschrijding van de levertermijn de overeenkomst te annuleren, nadat Verkoper behoorlijk in gebreke is gesteld.  
8.5. Verkoper mag de contractgoederen in deelpartijen leveren.  
8.6. Verkoper is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging door TNT- Post, dan wel enige andere door Verkoper ingeschakelde vervoerder.  
8.7. Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan Verkoper de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de consument de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.  
8.8. Indien Verkoper gegevens behoeft van de Koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Koper deze aan Verkoper ter beschikking heeft gesteld.  
8.9 Levering van plaatwerk: Koper kan geen bezwaar maken dat geleverde plaatwerk licht is beschadigd (krassen, vervorming of deukjes). Bij grote beschadigingen dient de Koper dit Schriftelijk te melden bij Verkoper.  
 
9: Eigendomsvoorbehoud
9.1. Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat hij al hetgeen hij ter zake van enige overeenkomst met Verkoper is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van de kosten, ook van eerdere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtten werkzaamheden.  
9.2. De Koper mag de producten, voordat eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.  
 
10: Garantie  
10.1. Verkoper garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.  
10.2  De onder a. genoemde garantie geldt gedurende een periode zoals die gespecificeerd is op het aankoopbewijs maar bedraagt ten hoogste een kalenderjaar. Binnen deze periode kunnen productgebreken per e-mail aan Verkoper gemeld worden.  
10.3. Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie, datum op het aankoopbewijs is de aanvangsdatum van de garantietermijn.  
10.4 Indien een product een gebrek vertoont, zal Verkoper de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Koper, naar keuze van Verkoper vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt Koper zich reeds nu de vervangen zaak aan Verkoper te retourneren en de eigendom daarover aan Verkoper te verschaffen.  
10.5. De garantie is niet van toepassing indien er sprake is van normale slijtage en verder in de volgende gevallen:  
10.5.1. indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Verkoper of de fabrikant zijn verricht;  
10.5.2. indien de originele koopovereenkomst niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;  
10.5.3. indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.  
10.6  Het is mogelijk dat Verkoper op de website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Verkoper is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.  
10.7 Garantie op de velgen is alleen op "constructieve" aspecten, er wordt o.a. geen garantie gegeven op de lak.
10.8  Er wordt geen garantie gegeven  t.a.v. de pasvorm van het plaatwerk
 
11: Reclames  
11.1. De Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.  
11.2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering per e-mail aan Verkoper te worden gemeld dit met gelijktijdige retourzending van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.  
11.3. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Verkoper met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is Verkoper gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.  
11.4. Indien ingevolge lid 11.3. tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de Koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper en op de wijze zoals door Verkoper aangegeven.  Koper moet Verkoper - voor zover dat redelijkerwijze van hem kan worden verlangd, maar in elk geval niet korter dan twintig werkdagen na de reclame - in de gelegenheid stellen om vermissingen, verschillen of beschadigingen aan de hand van de contractgoederen in originele staat en in originele verpakking vast te (laten) stellen. Indien Koper de contractgoederen evenwel inmiddels geheel of gedeeltelijk heeft bewerkt of verwerkt of doorgeleverd, dan vervalt elk recht op reclame en/of schadevergoeding.  
11.5. Reclames geven aan Koper niet het recht zijn betalingsverplichting(en) op te schorten.  
11.6. Met betrekking tot reclame wordt elke deellevering als een afzonderlijke levering beschouwd.  
11.7. Retourzending van geleverde goederen kan alleen geschieden franco voor risico van Koper na de schriftelijke toestemming tot retourzending van Verkoper. Deze retourzending moet binnen vijf werkdagen na verkrijging van de toestemming franco aan het adres van de Verkoper gebeuren. Koper moet voor zorgvuldige verpakking en verzending zorgen. Verkoper vergoedt geen retour- , adminstratie- , verzend- en/of behandelingskosten tenzij anders overeengekomen.  
 
 
12: Overmacht/onvoorziene gebeurtenissen en andere omstandigheden  
12.1. Verkoper mag de levering van de onderdelen zonder schadevergoeding uitstellen in geval van overmacht of indien redelijkerwijs onvoorziene gebeurtenissen en omstandigheden het hem onmogelijk maken om zonder bijkomende voorzieningen of inspanningen lopende orders op tijd uit te voeren. Hij mag in dat geval ook de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder tussenkomst van de rechter en zonder schadevergoeding. Ook in geval van een tijdelijke opschorting zal Verkoper alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, indien hij als gevolg van overmacht of onvoorziene gebeurtenissen of omstandigheden niet in staat is te leveren.  
12.2. Als overmacht of gebeurtenissen en omstandigheden als in a. bedoeld worden onder meer aangemerkt:  
1. staat van oorlog en staat van beleg in zowel formele als materiële zin,  
2. burgeroorlog
3. oproer
4. mobilisatie
5. werknemersacties van welke aard ook,  
6. (weg)blokkades
7. uitsluiting van werknemers
8. plotselinge bedrijfsstoornissen
9. plotseling excessieve ziekte van personeel
10. niet-tijdige of ondeugdelijke levering van grond- en hulpstoffen, eindproducten en verpakkingsmaterialen
11. overheidsvoorschriften
12. weigering of uitblijven van invoervergunning of andere noodzakelijke toestemming van overheidswege
13. bemoeilijking van importen of exporten door overheden of derden
14. brand
15. extreme weersomstandigheden (zoals vorst, extreme regenval, storm)  
16. overstroming
 
12.3. Mocht de overmachtsituatie zo lang duren, dat Koper redelijkerwijs geen nakoming meer van Verkoper kan eisen, dan kan elke partij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en schadevergoeding door een enkele schriftelijke verklaring voor de toekomst ontbinden.  
 
13: Aansprakelijkheid van Verkoper
13.1. De aansprakelijkheid van Verkoper is uitdrukkelijk beperkt tot het bepaalde, behalve indien daarnaast sprake is van schade als gevolg van opzet of grove schuld van de Verkoper en/of van zijn leidinggevende ondergeschikten.  
13.2. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor enige “verdere” schade, gevolgschade daaronder begrepen en Verkoper is mitsdien niet gehouden tot vergoeding van de bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens Koper of welke andere schade dan ook. Koper vrijwaart Verkoper ter zake van alle aanspraken van derden verband houdende met door Verkoper aan Koper geleverde goederen.  
13.3. Indien sprake is van schade als gevolg van een gebrek in het product als bedoeld in de artikelen 6:185 BW e.v. verstrekt zal Verkoper de benodigde gegevens van de producent van het product aan Koper verstrekken. Koper is gehouden zijn vordering in te stellen bij de producent tenzij Verkoper als producent moet worden aangemerkt op basis van artikel 6:187 BW.  
 
 
 
 
14: Nietigheid, vernietigbaarheid
De nietigheid, vernietigbaarheid of onredelijke bezwarendheid van 1 of meer van de bepalingen van de overeenkomst(en) tussen Verkoper en Koper of van deze voorwaarden leidt niet tot de nietigheid, vernietigbaarheid of onredelijke bezwarendheid van de overeenkomst( en) tussen Verkoper en Koper of deze voorwaarden in hun geheel.  
 
15: Intellectuele eigendom en auteursrechten
U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Verkoper geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.  
 
16: Vrijwaringen  
16.1. De Koper vrijwaart Verkoper voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van industriële- en intellectuele eigendom op door de Koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.  
16.2  Indien Koper aan Verkoper informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.  
 
17: Toepasselijk recht en geschillen
17.1. Op deze voorwaarden en op de overeenkomst(en), waarin daarnaar wordt verwezen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  
17.2. Alle geschillen, die verband houden met deze voorwaarden en de overeenkomst(en), waarin naar deze voorwaarden wordt verwezen, worden in eerste instantie bij uitsluiting van elke andere rechter onderworpen aan de bevoegde rechter van de feitelijke vestigingsplaats van Verkoper, tenzij Koper binnen 1 maand nadat Verkoper zich schriftelijk jegens hem op dit beding heeft beroepen, voor beslechting van het geschil de volgens de wet bevoegde rechter kiest.  
17.3. Onverminderd het bepaalde in 17.2. kunnen Koper en Verkoper overeenkomen dat een geschil tussen hen dan wel tussen Verkoper en de rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel van Koper gerezen naar aanleiding van hun overeenkomsten en deze voorwaarden en nadere overeenkomsten en voorwaarden, die daarvan het gevolg mochten zijn, in hoogste instantie en met uitsluiting van de gewone rechter zal worden beslist door arbitrage naar de reglementen van het Nederlandse Arbitrage Instituut, of een andere erkende arbitrage regeling
 
18: Gerechtelijke en andere kosten
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die Verkoper redelijkerwijs moet maken ter handhaving van de naleving van deze voorwaarden en van de overeenkomst(en), waarin naar deze voorwaarden wordt verwezen, komen voor rekening van Koper. Ten aanzien van buitengerechtelijke incassokosten zullen de te vergoeden kosten worden vastgesteld aan de hand van het geldende incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.  
 
19: Disclaimer
19.1. Alle op deze site genoemde prijzen, percentages en tarieven zijn onder voorbehoud van eventuele fouten en kunnen binnen het bereik van Verkoper steeds worden gewijzigd. Verkoper registreert en slaat de door u verstrekte gegevens in een databestand op.  
19.2. De website van Verkoper en alle daarin voorkomende teksten, documenten, beelden en geluid, alles in de ruimste zin, zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor verdere distributie, publicatie of overdracht daarvan is schriftelijke toestemming vereist. Verkoper sluit aansprakelijkheid uit voor elke schade (directe, indirecte en gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van de website en de inhoud ervan. Verkoper onderhoudt en beveiligt de website en inhoud. Verkoper geeft echter geen garantie voor de afwezigheid van technische onvolkomenheden. Evenmin kan Verkoper garanderen dat het gebruik van de website en de inhoud ervan u vrijwaart van zogenaamde virussen en/of andere schadelijke toepassingen. U dient daartoe zelf voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.